kameleon1982

29 tekstów – auto­rem jest ka­meleon1982.

Jeżeli poz­wa­lasz in­nym kiero­wać swoim życiem nie miej do nich pre­ten­sji gdy wy­biorą złą drogę. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 7 czerwca 2010, 00:06

Skrom­ność – fałszy­wie skrom­ni myślą że to tyl­ko cecha, po­kor­ni wiedzą że to pos­ta­wa życiowa. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 6 czerwca 2010, 21:10

Każde­go dnia i każdej no­cy tre­nuję swoją siłę su­ges­tii wma­wiając so­bie, że już nic do niego nie czuję.
Umysł już prze­konałam, ciało po­woli to ak­ceptu­je tyl­ko to głupie ser­ce wciąż na je­go wi­dok wariuje. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 4 czerwca 2010, 12:09

Dziś wiem, że mam w so­bie niezłomną siłę i he­roi­czną od­wagę, bo trze­ba być bar­dzo sil­nym by przeżyć zabójczy cios w ser­ce oraz nieby­wale dziel­nym by móc spoj­rzeć „zabójcy” pros­to w oczy i uda­wać, że nic się nie stało. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 czerwca 2010, 13:40

Przez piekło muszę przejść sa­ma, w czyśćcu po­mogą mi przy­jaciele i rodzi­na a w niebie... w niebie Kocha­ny spot­kam właśnie Ciebie.

Nieważne na ja­kim eta­pie te­raz jes­teście i jak długa dro­ga jeszcze przed Wa­mi, ale wiem że war­to cze­kać i wal­czyć o swo­je włas­ne, pry­wat­ne "niebo". 

myśl
zebrała 52 fiszki • 2 czerwca 2010, 21:51

Nie wiem czy to przez­nacze­nie czy przy­padek spra­wił, że go poznałam,
Ale wiem, że spot­kałam szczęście za cenę które­go ocean łez wylałam. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 1 czerwca 2010, 00:19

Niektóre ko­biety są tak pew­ne swej uro­dy, iż sądzą, że nie pot­rze­bują na­wet inteligencji. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 31 maja 2010, 00:23

O po­wodze­niu w miłości nie świad­czy ilość po­siada­nych ado­ratorów tyl­ko szcze­rość ich intetncji. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 30 maja 2010, 19:39

Uwięziona między marze­niami o nies­pełnionej miłości do Niego a real­ny­mi związka­mi z nieod­wza­jem­nioną miłością do in­nych – oto stan, w którym od lat się znaj­duję. Ska­zana na wie­czną sa­mot­ność duszy. Cze­mu przychodzi mi od­by­wać tak wy­soki wy­rok za bez­gra­niczne i szcze­re uczucie? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 maja 2010, 14:20

Sa­ma świado­mość błędów po­pełnionych przez naszych naj­bliższych nie uchro­ni nas przed ich popełnieniem. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 25 maja 2010, 15:14
kameleon1982

takie które ruszyły

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kameleon1982

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność